Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ÁSZF

A MaxiCont Kft. a tőle megrendelt, illetve megvásárolt termékek vonatkozásában az alábbi általános szerződéses feltételeket nyújtja:

 1. A Megrendelő, az ajánlat, illetve a számla átvételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az szerződés a jelen „Általános üzleti feltételek”-ben szabályozottak szerint jön létre a felek között. A jelen „Általános üzleti feltételek”-től eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodás csak írásban érvényes.Szerződéses viszony akkor keletkezik, ha
  • a MaxiCont Kft. ajánlatát a Megrendelő írásban – változatlan tartalommal – elfogadja. Csak az írásban tett ajánlatok érvényesek.
  • a Megrendelő írásbeli rendelését a MaxiCont Kft. írásban visszaigazolja. Szóbeli kötelezettség vállalást utólag írásban vissza kell igazolni.
  A szerződéses viszony létrejöttéig a MaxiCont Kft-t kötelezettség nem terheli.
 2. Ajánlataink mindaddig kötelezettség nélküliek, míg a megrendelést cégünk írásban vissza nem igazolta. Ezen időpontig ajánlatunk csak tájékoztató jellegű.
 3. Az ajánlatban, visszaigazolásban, ill. külön kötött szerződésben a MaxiCont Kft. által teljesítendő szolgáltatásokat rögzíteni kell.
 4. Jelen Általános üzleti feltételek részleges érvénytelensége nem érinti az egészének érvényességét.
 5. A Megrendelő szerződésből fakadó jogai csak előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal ruházhatók át, illetve engedményezhetők.
 6. Áraink alapárak, forintban – egyedi igény esetén EUR, USD, SEK devizanemben – meghatározottak, az áfa-t nem tartalmazzák. Az áraink az áru normál, szokásos csomagolását tartalmazzák, attól eltérő csomagolás esetén a csomagolást külön felszámítjuk.
 7. 3 napon belüli határidő vállalásakor, illetve az ajánlatban megjelölt időpontig az árak rögzített árnak minősülnek. 3 napon túli szállítás esetén a megrendelő viseli az árakban az árfolyam változása, a jogszabályok módosítása, illetve egyéb okból (pl. nyersanyagárak, fuvarköltség stb. növekedése) történő változás következményeit.
 8. Ha a szállítási határidőktől való eltérések szankcionálásáról a felek a szerződésben nem állapodnak meg, kártérítési vagy díjmérséklési igény ezen a címen egyik fél által sem támasztható.A Megrendelő a már megkezdett szerződéstől is elállhat, azonban ez esetben az előre meghatározott részteljesítések valamennyi már megkezdett tevékenységének (a MaxiCont Kft-nél a beszállítótól szállítólevélen beérkezett anyag) teljes vállalási összegét, továbbá –
  • ha az elállás időpontja és a szerződés szerinti kezdési időpont között kevesebb, mint 8 munkanap van – a teljes szerződéses összeg, vagy a részteljesítések kifizetése után fennmaradó rész 20%-át köteles megfizetni.
  • ha az elállás időpontja és a szerződés szerinti kezdési időpont között 8 vagy annál több munkanap van – a teljes szerződéses összeg, vagy a részteljesítések kifizetése után fennmaradó rész 100%-át köteles megfizetni.
  Ha a megbízás nem a Cégnek felróható okból (pl. a Megrendelő általi módosítása miatt) szakad félbe, a MaxiCont Kft. fenntartja a jogot az addigi tényleges ráfordításnak megfelelő részszámla kibocsátására akkor is, ha a szerződés részteljesítést nem tartalmazott.Nem vagyunk kötve a megállapodás szerinti szállítási és teljesítési határidőhöz, ha a mi üzemünkben, vagy egy nekünk dolgozó üzemben sztrájkolnak, úgy szintén energiahiány, közlekedési zavarok esetén, továbbá hatósági rendelkezések esetén, feltéve mindegyik esetben, hogy ezek a körülmények nem voltak előre láthatóak vagy elháríthatóak, valamint magasabb hatósági intézkedések esetében.
 9. A teljesítés történhet egyszerre vagy részletekben. A részletekben történő teljesítés esetén a felek kötelesek írásban megállapodni a rész-szállítások lehívásának módja, határideje tekintetében. Cégünk jogosult az egyszeri teljesítésre vonatkozó szerződés alapján is részletekben teljesíteni. Késedelmes átvétel esetén az árut felelős őrzésbe vesszük, 5 napig díjmentesen, ezt követően naponta a nettó érték 0,3%-nak megfelelő őrzési díj fejében.
 10. A teljesítés helye cégünk telephelye. Az áruknak onnan történő elszállítása a Megrendelő feladata. A teljesítés a felek külön megállapodása esetén történhet úgy is, hogy cégünk közvetíti a fuvarozót, akivel a Megrendelő áll jogviszonyban, vagy szállítási szolgáltatásait egy általa gondosan kiválasztott és megfelelőnek ítélt alvállalkozóval elvégeztetni. A kockázat és kárveszély ebben az esetben is az áru a fuvarozónak történő átadásával száll át a Megrendelőre.
 11. A Megrendelő köteles az árut az átvételkor mennyiség és szemrevételezés alapján minőségileg átvenni. Látható minőségi hiba miatti reklamációt írásban kell rögzíteni.
 12. Cégünket a leszállított termékekre a gyártó által kiállított műbizonylat alapján a hatályos jogszabályok szerinti szavatosság terheli. Az általunk kiállított számla egyúttal az I. osztályú termék műbizonylataként is szolgál ellenkező megállapodás hiányában.A MaxiCont Kft.-vel szembeni esetleges reklamációkat legkésőbb nyolc nappal a szállítás teljesítése után, írásban kell érvényesíteni. Amennyiben Megrendelő reklamációval nem él, később kötbért, minőséghibás kötbért, kártérítést nem érvényesíthet.Megrendelő kötbért meghaladó kárt és a Ptk. vonatkozó kártérítési szabályai szerinti, korlátozás nélküli kártérítési igényt a MaxiCont Kft.-vel szemben nem érvényesíthet.Megrendelői szerződésben/szerződésben/visszaigazolásban szereplő nettó érték 5%-án felüli kártérítési igényt a MaxiCont Kft.-vel szemben nem érvényesíthet.A MaxiCont Kft. garanciális reklamáció esetén csak az egyértelműen megállapítható, szállított eszköz, alkatrész stb. hibája, meghibásodása erejéig tartozik felelősséggel.Megalapozott garanciális reklamáció esetén a Cégünk – kártérítési kötelezettség nélkül – csak utólagos, ill. pótszolgáltatásra vagy javításra köteles. Ebben az esetben a pótszolgáltatás, javítás díjmentes új szerződés kötése nélkül, az eredeti szerződés feltételeinek értelemszerű alkalmazása mellett.Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba abból keletkezik, hogy a Megrendelő, illetve a felhasználó a terméket nem szakszerűen használja fel.
 13. A szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos, megegyezéses, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne, eredményre a magyar jogot alkalmazzák. Minden jogvita esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.
 14. A számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított egy héten belül írásban és indokolással kell megtenniük a MaxiCont Kft. fele. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.
 15. Ha a Megrendelő késik a fizetéssel, akkor saját elhatározás alapján a MaxiCont Kft.-nek joga van arra, hogy további szállításokat, ill. teljesítéseket előlegtől vagy más biztosíték nyújtásától tegye függővé. Fizetés elmulasztása esetén jogunk van kártérítést követelni és a Megrendelő kártérítési igénye nélkül a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.A fizetési határidőt a számla tartalmazza. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén kamatfizetési kötelezettségként a MaxiCont Kft. jogosult napi 1 %, de max. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani. A kötbér alapja a teljes ellenérték.
 16. A leszállított termékeken tulajdonjogunkat mindaddig fenntartjuk, míg a megrendelő a termék ellenértékét ki nem fizeti. A tulajdonjog a termék ellenértékének kifizetésével száll át Megrendelőre.
 17. A MaxiCont Kft. az általa készített feljegyzéseket, valamint a megbízással kapcsolatos levelezéseket öt éven át megőrzi.